Recenzenci

2015

Prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga

Prof. dr hab. Jan Boć

Prof. US dr hab. Jerzy Ciapała

Prof. dr hab. Kinga-Flaga Gieruszyńska

Prof. UR dr hab. Sabina Grabowska

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Dr Michał Jackowski

Prof. PWZS im. Witelona dr hab. Kazimiera  Jaworska

Prof. WSFiZ w Warszawie dr hab. Jan Jeżewski

Dr Paweł Kuczma

Dr hab. Barbara Majewska-Jurczyk

Prof. dr hab. Marek Kotlinowski

Prof. INP dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska      

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Prof. UR Piotr Krzysztof Sowiński

Prof. UMCS dr hab. Małgorzata Stefaniuk

Prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. dr hab. Andrzej Szmyt

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski (Europa-Universität Viadrina)

Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka

Dr Łukasz Żukowski

 

 

2014

Prof. GSWH im. W. Korfantego dr hab. Andrzej Bisztyga

Prof. dr hab. Jan Boć

Prof. US dr hab. Jerzy Ciapała

Prof. UR dr hab. Sabina Grabowska

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Dr Michał Jackowski

Prof. WSFiZ w Warszawie dr hab. Jan Jeżewski

Dr Paweł Kuczma

Dr hab. Barbara Majewska-Jurczyk

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

Prof. INP dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska     

Prof. dr hab. Mariusz Muszyński

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. UG dr hab. Andrzej Szmyt

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski (Europa-Universität Viadrina)

Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka

Dr Łukasz Żukowski

 

 

2013

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Bisztyga

Prof. dr hab. Jan Boć

Prof. dr hab. Marek Chmaj

Prof. US dr hab. Jerzy Ciapała

Prof. UR dr hab. Sabina Grabowska

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Dr hab. Jan Jeżewski

Dr Paweł Kuczma

Prof. UŁ dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska       

Prof. dr hab. Mariusz Muszyński

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. UG dr hab. Andrzej Szmyt

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski

Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka

Dr Łukasz Żukowski

 

 

Procedura recenzowania:

 

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma Przegląd Prawa i Administracji i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.

3. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w Przegląd Prawa i Administracji oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 


 

 

Oświadczenie o braku konfliktu interesów po stronie recenzenta


.................................

Nazwisko i imię

.................................

.................................

.................................

Afiliacja

.................................

.................................

.................................

Adres

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym oświadczam, że nie pozostaję z Autorem opracowania (artykułu, glosy, recenzji) zakwalifikowanego do publikacji w kwartalniku „Przegląd Prawa i Administracji" w bezpośrednich relacjach osobistych  (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), w relacji podległości zawodowej, a także nie prowadziłem(am) z Autorem bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

 

 

                                                                                                 Data i podpis

                                                                                          .................................