Spis wszystkich numerów

Tom 128 (2022)

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące współczesnych zagadnień prawa publicznego oraz prywatnego. Warto jednocześnie podkreślić rolę analiz szczegółowych poświęconych zagadnieniom proceduralnym oraz ochronie danych osobowych. W założeniu redaktorów i autorów zaprezentowane efekty badań naukowych dotyczących poszczególnych rozwiązań prawnych mają dostarczyć czytelnikowi kompletnej wiedzy odnośnie do praktyki stosowania prawa, a jednocześnie intensyfikować pola dyskursu badawczego, w tym oceny zasadności argumentów przemawiających za przyjęciem konkretnych rozwiązań. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z szeroko pojmowanego zakresu prawa i administracji.

Tom 123 (2020)

Artykuły prezentowane w pierwszej sekcji niniejszego „Przeglądu Prawa i Administracji” są odpowiedzią przedstawicieli polskiej nauki prawa na zaproszenie skierowane ze strony wrocławskiej Katedry Teorii i Filozofii Prawa do debaty na temat polityczności prawa, prawoznawstwa i praktyki prawniczej. Naszą inicjatywę adresowaliśmy przede wszystkim do środowiska teoretyków i filozofów prawa. Jednak nawet mimo takiego wyjściowego ograniczenia — skądinąd wielce umownego — odpowiedzi na nasze zaproszenie były tak liczne, że z powodów organizacyjnych nie byliśmy w stanie pomieścić w jednym tomie wszystkich przygotowanych artykułów. Zdecydowaliśmy się w tej sytuacji podzielić zgromadzony materiał na dwie części i równolegle opublikować każdą z nich na łamach polskich wydawnictw prawniczych. Dwanaście artykułów, które prezentujemy w tym tomie, to zatem tylko pierwsza część opracowań będących odpowiedzią na nasze zaproszenie. Część drugą, podobną objętością do tej, czytelnik zainteresowany prawniczą problematyką polityczności znajdzie w przygotowywanym numerze „Krytyki Prawa”.

Tom 122 (2020)

Artykuły prezentowane w pierwszej sekcji niniejszego „Przeglądu Prawa i Administracji” są odpowiedzią przedstawicieli polskiej nauki prawa na zaproszenie skierowane ze strony wrocławskiej Katedry Teorii i Filozofii Prawa do debaty na temat polityczności prawa, prawoznawstwa i praktyki prawniczej. Naszą inicjatywę adresowaliśmy przede wszystkim do środowiska teoretyków i filozofów prawa. Jednak nawet mimo takiego wyjściowego ograniczenia — skądinąd wielce umownego — odpowiedzi na nasze zaproszenie były tak liczne, że z powodów organizacyjnych nie byliśmy w stanie pomieścić w jednym tomie wszystkich przygotowanych artykułów. Zdecydowaliśmy się w tej sytuacji podzielić zgromadzony materiał na dwie części i równolegle opublikować każdą z nich na łamach polskich wydawnictw prawniczych. Dwanaście artykułów, które prezentujemy w tym tomie, to zatem tylko pierwsza część opracowań będących odpowiedzią na nasze zaproszenie. Część drugą, podobną objętością do tej, czytelnik zainteresowany prawniczą problematyką polityczności znajdzie w przygotowywanym numerze „Krytyki Prawa”.

Andrzej Bator, Jakub Łakomy

Tom 121 (2020)

W najnowszym tomie „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące współczesnych zagadnień prawa handlowego oraz prawa publicznego. W założeniu Redaktorów i Autorów analiza poszczególnych rozwiązań prawnych ma na służyć dostarczeniu Czytelnikowi kompletnej wiedzy dotyczącej różnych instytucji, intensyfikować zasadność argumentów przemawiających za potrzebą czytelnego wyodrębnienia prawa handlowego w ramach szeroko rozumianego prawa prywatnego, jak również pogłębiać wiedzę na wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego. Publikacja ma również na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich, a także stworzenie możliwości samodzielnego porównania rozwiązań istniejących w Polsce z innymi funkcjonujących równolegle w państwach demokratycznych.

Tom 119 (2019): Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące krajowych rad sądownictwa, funkcjonujących we współczesnych porządkach krajowych. W założeniu redaktorów i autorów analiza poszczególnych regulacji prawnych (konstytucyjnych i ustawowych) ma służyć dostarczeniu czytelnikowi kompletnej wiedzy dotyczącej różnych modeli ustroju tego organu, jego kompetencji, jak również systemowemu ujęciu. Publikacja ma również na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich, a także stworzenie możliwości samodzielnego porównania rozwiązań istniejących w Polsce z innymi funkcjonującymi równolegle w państwach demokratycznych.

Tom 118 (2019)

Niniejszy numer „Przeglądu Prawa i Administracji” zawiera opracowania, z których zdecydowana większość została zaprezentowana w formie referatów podczas konferencji naukowej pt. „Prawo pracy. Doctrina et usu. Państwowa Inspekcja Pracy wczoraj, dziś, jutro…”, odbywającej się we Wrocławiu w dniu 12 kwietnia 2019 roku. Opracowania przygotowane przez reprezentantów polskich ośrodków akademickich i przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy dotyczą szerokiego spektrum zagadnień odnoszących się do historycznych dogmatycznych, ustrojowych i orzeczniczych kwestii związanych z funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Pracy. Publikacja sfinansowana ze środków Państwowej Inspekcji Pracy jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo tą problematyką oraz innych osób zainteresowanych prawnymi aspektami działalności tej Inspekcji.

Tom 117 (2019)

Na niniejszy tom „Przeglądu Prawa i Administracji” składają się opracowania, z których część została wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pt. „Umowy o zatrudnienie — rodzaje, charakter oraz skutki ich zawarcia w sferze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, podczas której jubileusz pracy naukowej świętował Pan Profesor Zdzisław Kubot. Publikowane w niniejszym tomie teksty dotyczą ważnych zagadnień związanych z tematyką podstaw prawnych zatrudnienia. Z jednej strony stanowią analizę zagadnień w aspekcie prawa pracy, z drugiej zaś ukazują szerszy kontekst prawny i społeczny, gdyż określona podstawa prawna wykonywania pracy zarobkowej determinuje zakres ochrony socjalnej w ramach systemu zabezpieczenia społecznego. Aspekty praktyczne są podbudowane analizami teoretycznymi, dzięki czemu publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców (teoretyków i praktyków) zajmujących się przedstawionymi zagadnieniami.

Tom 116 (2019)

W numerze 116 „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, a także istotnych zagadnień ustrojowych. Spektrum problemów naukowych jest szerokie (obejmuje również ocenę rozstrzygnięć Sądu Najwyższego), w zamierzeniu ma przybliżyć czytelnikowi zagadnienia stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego.

Tom 115 (2018)

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym — ze szczególnym uwzględnieniem prawa publicznego, prawa karnego, administracyjnego, podatkowego oraz prawa cywilnego. Spektrum problemów naukowych jest szeroki, w zamierzeniu ma przybliżyć Czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze zagadnienia. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich.

Tom 114 (2018): Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa

Księga pod tytułem Praworządność — decentralizacja — przedsiębiorczość, wydana w serii „Przegląd Prawa i Administracji”, została przygotowana dla uczczenia jubileuszu 70. urodzin prof. dr. hab. Leona Kieresa – wieloletniego kierownika Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim, znamienitego naukowca i osoby głęboko zaangażowanej w życie publiczne, od wielu lat działającej niestrudzenie na rzecz dobra wspólnego na poziomie krajowym i lokalnym. Artykuły zamieszczone w księdze napisali czołowi przedstawiciele polskiej nauki publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego, reprezentujący najbardziej uznane ośrodki akademickie. Artykuły prezentują nowatorskie i oryginalne spojrzenia na podstawowe problemy doktrynalne nauki publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego w kontekście współczesnych przemian społeczno-gospodarczych i bieżących tendencji legislacyjnych.

Tom 113 (2018)

Niniejszy tom „Przeglądu Prawa i Administracji” tworzą pracowania, z których część została wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Pojęcie pracodawcy w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, odbywającej się we Wrocławiu w dniu 17 listopada 2017 r. Problematyka związana z pełnieniem funkcji pracodawcy przez jednostki organizacyjne i osoby fizyczne rodzi wiele wątpliwości, które ujawniają się w płaszczyźnie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Celem prezentowanej publikacji jest z jednej strony zasygnalizowanie problemów, jakie mogą występować w praktyce w kontekście pojmowania pojęcia pracodawcy — jednej z podstawowych kategorii normatywnych prawa pracy. Z drugiej zaś przedstawione zostały kontrowersje dotyczące wykładni tego pojęcia na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych. Aspekty praktyczne są podbudowane stanowiskami teoretycznymi, prezentowanymi przez przedstawicieli doktryny. Tym samym publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo przedstawionymi zagadnieniami.

Tom 112 (2018)

Tom CXII kwartalnika „Przegląd Prawa i Administracji” został zadedykowany profesorowi Jerzemu Jacyszynowi. Pracownicy Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz osoby związane z tym Zakładem — w którym kariera naukowa profesora Jacyszyna bierze swój początek — składają w ten sposób hołd swojemu wykładowcy, opiekunowi naukowemu i koledze akademickiemu. Zamieszczone tu teksty dotyczą zagadnień z takich dziedzin, jak prawo spółek handlowych, ochrona danych osobowych, prawo prywatne i majątkowe czy ochrona zdrowia.

Tom 111 (2017): Otoczenie administracji publicznej

Na tom CXI PPiA zatytułowany Otoczenie administracji publicznej składają się artykuły przygotowane przez pracowników i doktorantów Zakładu Nauki Administracji. Problematyka otoczenia administracji wywodzi się z nurtu badawczego nauk organizacyjnych, a dokładniej z prakseologicznej interpretacji zjawisk organizacyjnych, gdzie dążono do ustalenia warunków wyodrębnienia danej organizacji jako osobnej całości. W jego wyniku ustalono, iż o odrębności organizacji na jej najwyższym poziomie zorganizowania, jakim jest instytucja, decyduje najpierw cel instytucji, a w następnie — wynikający z celu — stopień zorganizowania, czyli stopień nasilenia zjawiska współprzyczyniania się członków instytucji do jej powodzenia, inaczej — realizacji celu. Cecha otoczenia, którą jest brak instytucjonalnych związków i daleko posunięta swoboda zachowań jej uczestników, skłania do zbadania, jak otoczenie administracji publicznej wpływa na wykonywanie zadań stanowiących główny cel instytucji administracji publicznej oraz jak pozyskiwać otoczenie do wykonywania tych zadań.

Tom 110 (2017): Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej

Celem prezentowanej publikacji nie jest ukazanie jednego, wewnętrznie spójnego pod względem metodologicznym i problemowym sposobu ujmowania kwestii z obszaru polityczności nauki prawa i praktyki prawniczej. Przeciwnie, chodzi raczej o konceptualizację podejmowanych obecnie w rodzimym środowisku teoretyków i filozofów prawa problemów w tym obszarze, o ekspozycję reprezentatywnych dla tego środowiska stanowisk. Czasy, w których przyszło nam ostatnio zawodowo funkcjonować, nie sprzyjają dystansowi abstrakcji, łączonemu zazwyczaj z analitycznym myśleniem i argumentowaniem. Jest bowiem czas porządkowania i czas działania (tworzenia, niszczenia). Ideę inspirującą wydanie niniejszego tomu lepiej niż dystans analityków oddaje stwierdzenie Hegla o potrzebie takiego filozofowania, które polega na „uchwyceniu w myśli swojego czasu”. Czy środowisko polskich teoretyków i filozofów prawa posiada zdolność odpowiadania na wyzwania „swojego czasu”? Ocenę wypada pozostawić Czytelnikom.

Tom 109 (2017)

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym — ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń prawa karnego, administracyjnego, podatkowego oraz prawa cywilnego. Spektrum problemów naukowych jest szeroki, w zamierzeniu ma przybliżyć czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze zagadnienia. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich.

Tom 108 (2017): Prawna ochrona zwierząt

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym — ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń prawa karnego, administracyjnego, podatkowego oraz prawa cywilnego. Spektrum problemów naukowych jest szeroki, w zamierzeniu ma przybliżyć czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze zagadnienia. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich.

Tom 107 (2016): Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

Tom 107 PPiA ma charakter tematyczny i poświęcony jest w całości problematyce ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej, tj. zapewnieniu poszanowania uprawnień przyznanych jednostkom na mocy prawa Unii. Problematyka ta jest bardzo złożona, co wynika z wielopoziomowej struktury unijnego środowiska prawnego, w którym funkcjonują normy przyjęte nie tylko przez instytucje UE, lecz także na poziomie krajowym, w tym konstytucyjnym. Z tej przyczyny w systemach prawnych państw członkowskich, w tym Polski, ujawniają się liczne odrębności, które wymagają ujednolicenia w imię zapewnienia spójnego systemu prawnego w Unii. Przedstawione opracowanie podejmuje te zagadnienia przez pryzmat najbardziej aktualnych problemów prawa UE, które mają wpływ na prawną sytuację osób fizycznych i prawnych w skali całej Unii. Przedstawiona publikacja powstała w ramach prac Centrum Doskonałości Jeana Monneta (Center of Excellence of Jean Monnet — CEJM) utworzonego na mocy decyzji Komisji Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim przy Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii. Domeną działalności CEJM są studia i badania nad prawem UE i, jak dotąd, jest to pierwsza i jedyna tego typu jednostka utworzona w Polsce w tej dyscyplinie. Pozostaje wyrazić nadzieję, że przedstawiona publikacja spotka się z zainteresowaniem Czytelników, pracowników naukowych i praktyków prawa.

Tom 106 (2016): Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej

Problematyka powszechnej ochrony ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej została zbadana i przedstawiona w kilkudziesięciu opracowaniach naukowych obejmujących ujęcia dotyczące zagadnień podstawowych stanów nadzwyczajnych, administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych, jednostek w systemie bezpieczeństwa oraz „ustaw pożarniczych” w systemie bezpieczeństwa. Opracowania te zostały przygotowane między innymi przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego i byłych oraz aktualnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Wydanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Tom 105 (2016)

W najnowszym numerze Przeglądu Prawa i Administracji zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym, prawno-finansowym, gospodarczym oraz doktrynom politycznym i prawnym. Spektrum problemów naukowych jest szeroki, co w zamierzeniu ma umożliwić przybliżenie Czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszanych w dotychczasowej literaturze zagadnień. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego i porządków prawnych państw trzecich.

Tom 104 (2016): Systemowość prawa

Oferowany czytelnikowi 104. tom "Przeglądu Prawa i Administracji" pod redakcją Zbigniewa Pulki jest zbiorem artykułów najwybitniejszych polskich teoretyków i filozofów prawa, którzy zabierają głos w dyskusji poświęconej systemowi prawa. Autorzy postrzegają problem systemowości prawa w perspektywie zarówno analitycznej, jak i postanalitycznej, dlatego też w swoich artykułach podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: czy obecna krytyka pozytywistycznego paradygmatu pojmowania systemowości prawa prowadzić ma do odrzucenia tej kategorii w dyskursie prawniczym, czy też potrzebna jest jej redefinicja? Autorzy wskazują, że za drugim stanowiskiem przemawiać mogą argumenty zarówno praktyczne, jak i teoretyczne. Argumentem praktycznym jest trwałość postrzegania prawa jako systemu w dyskursie prawniczym. Argumentem teoretycznym jest optymalizacyjny charakter poznania prawa w procesie doktrynalnej oraz operatywnej interpretacji tekstów prawnych. Ten drugi argument zakłada, że interpretacja prawnicza zmierza nieuchronnie do maksymalizacji wartości tekstu prawnego, przedstawiając chaotyczny zbiór przepisów jako uporządkowany systemowo zbiór norm prawnych. Mając świadomość dyskusyjności formułowanych twierdzeń, autorzy podkreślają wagę poruszanych problemów i stawianych pytań. Niniejszy tom jest dedykowany twórcy wrocławskiej szkoły teorii i filozofii prawa profesorowi Stanisławowi Kaźmierczykowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin.