Artykuły:
Przedawnienie w projekcie kodeksu cywilnego
Przegląd Prawa i Administracji, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Strony 205 - 226
Pobierz artykuł PDF
Podatek dochodowy od osób prawnych na przykładzie poręczenia jako świadczenia nieodpłatnego
Przegląd Prawa i Administracji, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 207 - 214
Pobierz artykuł PDF
Klasyfikowanie osób wykonujących wolne zawody w kategorii przedsiębiorcy w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 599 - 611
Pobierz artykuł PDF
Przeniesienie siedziby statutowej spółki do innego państwa członkowskiego w świetle swobody przedsiębiorczości
Przegląd Prawa i Administracji, 112, 2018, Strony 199 - 208
Pobierz artykuł PDF
Kierunki rozwoju europejskiego prawa ochrony konsumenta — zarys problematyki
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 1, 2010, Strony 195 - 249
Pobierz artykuł PDF
Zwolnienie od danin publicznych w świetle traktatowego zakazu przyznawania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pomocy publicznej niektórym przedsiębiorstwom
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 6, 2015, Strony 99 - 123
Pobierz artykuł PDF
Koncepcja interesu spółki jako kluczowej konstrukcji w procesie dokonywania oceny sposobu pełnienia funkcji przez zarząd spółki
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 10, 2019, Strony 141 - 157
Pobierz artykuł PDF
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora meczu piłki nożnej za szkody wyrządzone w czasie jego trwania
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 15, 2014, Strony 151 - 167
Pobierz artykuł PDF
Ochrona praw dziecka wybrane zagadnienia w aspekcie praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców
Prawo, Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 457 - 474
Pobierz artykuł PDF
Konsument. Ewolucja pojęcia
Prawo, Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Strony 159 - 172
Pobierz artykuł PDF
Un juste équilibre. Prawo nośnikiem wartości. Przyczynek do dyskusji
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 95-104
Pobierz artykuł PDF