Artykuły:
Kilka refleksji nad definicją handlu ludźmi
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 177 - 189
Pobierz artykuł PDF
Istota prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 563 - 572
Pobierz artykuł PDF
Niektóre uwagi o przestępstwie udaremnienia zaspokojenia wierzycieli
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 2009, Strony 121 - 135
Pobierz artykuł PDF
W sprawie wykroczenia z art. 138c kodeksu wykroczeń
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 2009, Strony 237 - 249
Pobierz artykuł PDF
Czyn współukarany na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 87 - 100
Pobierz artykuł PDF
Korzyści pochodzące z popełnienia czynu zabronionego i ich legalizacja
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, Strony 89 - 104
Pobierz artykuł PDF
Wiarygodność dokumentów w polskim prawie karnym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 32, 2014, Strony 43 - 55
Pobierz artykuł PDF
Comments on the criminal protection of the capital market in Poland
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 34, 2014, Strony 29 - 43
Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny instytucji przepadku po zmianach nowelizacyjnych wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 37, 2015, Strony 91 - 101
Pobierz artykuł PDF
Anti-money laundering provisions in the light of EU directives
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 2015, Strony 67 - 75
Pobierz artykuł PDF
A  few remarks on federal crime of money laundering in the Unites States
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, 2016, Strony 95 - 103
Pobierz artykuł PDF
Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej jako skutek przestępstwa bezszkodowej niegospodarności
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, 2017, Strony 41 - 52
Pobierz artykuł PDF
Tajemnica zawodowa dotycząca działalności funduszy emerytalnych i jej ochrona karnoprawna
Ekonomia, , Strony 65 - 72
Pobierz artykuł PDF
Problematyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w świetle węzłowych założeń projektowanych zmian ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Ekonomia, 25/4, 2019, Strony 63 - 72
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o zwalczaniu korupcji w świetle prawa europejskiego i międzynarodowego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 1, 2010, Strony 101 - 127
Pobierz artykuł PDF
Koncepcja zamiany odpowiedzialności za wykroczenia w odpowiedzialność administracyjną
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 217-226
Pobierz artykuł PDF
Problematyka racjonalizacji kar za wykroczenia
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 203-217
Pobierz artykuł PDF
Model orzecznictwa w sprawach o wykroczenia w Polsce Ludowej
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 125-136
Pobierz artykuł PDF