• Przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.) w ujęciu nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

Przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.) w ujęciu nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.122.16
Rajnhardt Kokot
Google Scholar Rajnhardt Kokot
Publikacja:

Abstrakt

Opracowanie podejmuje problematykę nowego, wprowadzonego mocą nowelizacji kodek-su karnego z 13 czerwca 2019 roku, przestępstwa odpłatnego przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.). Nie ulega wątpliwości, że jest to rozwiązanie bezprecedensowe, nadające zasadzie ochrony życia i jej zakresowi zupełnie nowego znaczenia. Wyprowadza ono ochronę życia z dotychczaso-wych ram zachowań zabronionych chroniących to dobro, przesuwając ją na płaszczyznę zachowań, które nigdy dotąd nie były karalne, bardzo oddalonych od wystąpienia zamierzonego przez sprawcę skutku. Przestępstwo to, na co zwrócono uwagę już w toku prac nad nowelizacją ustawy karnej w licznych opiniach formułowanych przez przedstawicieli środowiska karnistycznego, budzi wiele wątpliwości, w tym takie, które wiążą się z poszanowaniem przez tę ustawową konstrukcji funda-mentalnych zasad prawa karnego. Kryminalizacja zachowań na tak odległym przedpolu naruszenia dobra prawnego może być w szczególności źródłem kontrowersji w kontekście gwarancyjnej funkcji prawa karnego. Przeprowadzona analiza ma na celu zwrócenie uwagi na kilka najistotniejszych kwestii dotyczących tego przestępstwa, między innymi jego charakteru prawnego, uzasadnienia jego typizacji, konstrukcji jego ustawowych znamion, możliwych przypadków zbiegu przepisów czy przestępstw, w których może pozostawać, trudności, jakie nowa konstrukcja może nieść dla praktyki wymiaru sprawiedliwości, a także samej potrzeby wprowadzenia omawianej „modyfikacji granic” prawnokarnej ochrony życia człowieka.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.