• Collaborative consumption i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w obliczu zmian pokoleniowych

Collaborative consumption i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w obliczu zmian pokoleniowych

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.104
Edyta Paczka
Google Scholar Edyta Paczka
Publikacja:

Abstrakt

Wspólna konsumpcja jest jednym z nowych trendów w zachowaniach konsumentów, któ-ry uwzględnia alternatywne podejście do zaspokajania potrzeb. Trend ten polega na dostępie do dóbr realizowanym bez konieczności posiadania i przenoszenia praw własności. Celem opracowania jest charakterystyka zmian pokoleniowych determinujących skłonność do angażowania się we wspólną konsumpcję i przyczyniających się do jej rozwoju. Analizie poddano czynniki zwiększające zainte-resowanie nabywców z pokolenia Y i Z innowacyjnymi rozwiązaniami w sferze konsumpcji, które stanowią dogodną bazę dla rozwoju wielu form przedsiębiorczej aktywności. Wskazano na zmianę w nastawieniu młodych nabywców, którzy wyżej niż nabywanie i posiadanie rzeczy cenią ich użyt-kowanie oraz dostrzegają okazje, jakie działania z zakresu konsumpcji kolaboratywnej stwarzają dla kreowania różnorodnych postaci przedsiębiorczości.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.