• Status wspólnika spółki handlowej jako tytuł ubezpieczenia społecznego

Status wspólnika spółki handlowej jako tytuł ubezpieczenia społecznego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.98
Artur Tomanek
Google Scholar Artur Tomanek
Publikacja:

Abstrakt

Opracowanie podejmuje zagadnienie statusu wspólników spółek handlowych w aspekcie obowiązku ubezpieczenia społecznego. Analiza ta wykazuje brak spójnej koncepcji ustawodaw-czej. Skorygowania wymaga podmiotowy zasięg obowiązku ubezpieczenia wspólników niektó-rych spółek osobowych — spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej. Ponadto status wspólnika jako tytuł ubezpieczenia społecznego nie jest powiązany z prowadzeniem przez spółkę działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółek kapitałowych ubezpieczenie społecz-ne powinno być natomiast wyjątkiem od reguły nieubezpieczenia. Ubezpieczeniu społecznemu nie powinien podlegać kapitał, lecz praca lub działalność zarobkowa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.