• Zagadnienie stosowania przepisów kodeksu cywilnego do określenia niektórych następstw relacji płatnik–ubezpieczony z punktu widzenia założenia racjonalności prawodawcy

Zagadnienie stosowania przepisów kodeksu cywilnego do określenia niektórych następstw relacji płatnik–ubezpieczony z punktu widzenia założenia racjonalności prawodawcy

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.91
Renata Babińska-Górecka
Google Scholar Renata Babińska-Górecka
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł poddaje analizie problem dopuszczalności oraz podstaw prawnych dochodzenia przez płatnika składek od ubezpieczonego zwrotu części zapłaconej składki ze środków własnych płatnika, którą w myśl ustawy finansuje ubezpieczony. W opracowaniu podjęto próbę oceny, czy mamy tu do czynienia z luką w prawie ubezpieczeń społecznych, ewentualnie czy można na innej podstawie — stosując przepisy kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu czy spełnieniu świadczenia przez osobę trzecią — formułować odpowiednie roszczenie regresowe płatnika skła-dek względem ubezpieczonego. Punktem odniesienia prowadzonych rozważań oraz interpretacji przepisów prawnych uczyniono założenia o racjonalności językowej i aksjologicznej prawodawcy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.