• O pomyłce sądowej w kontekście wiedzy kryminalistycznej

O pomyłce sądowej w kontekście wiedzy kryminalistycznej

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.67
Sylwia Skubisz-Ślusarczyk
Google Scholar Sylwia Skubisz-Ślusarczyk
Publikacja:

Abstrakt

Pomyłki sądowe zdarzały się w przeszłości, zdarzają się obecnie i zapewne będą mieć miejsce w przyszłości. Sygnały dotyczące ich występowania pojawiały się w literaturze. Aktualnie również są przedmiotem rozważań, nie tylko na gruncie naukowym, lecz także medialnym. Anali-zując problem oraz spoglądając na niego z perspektywy czasu, można zaryzykować stwierdzenie, że pomyłki sądowe służyły postępowi, przełamując pewne schematy i bariery, prowadząc jednocześnie do rozwoju kryminalistyki i procedury karnej. Wśród wielu pytań (co jest powodem pomyłek sądo-wych), jakie nasuwają się po lekturze badań, analiz, ankiet, pojawia się kolejne, dotyczące wymiaru wiedzy kryminalistycznej przekazywanej na polskich uczelniach. Pytanie to przekłada się na kolej-ne, odnoszące się do poziomu wiedzy kryminalistycznej bądź jej braku w pracy organów wymiaru sprawiedliwości. Taki stan generuje kolejne tezy, które nawiązują do nielicznych podnoszonych gło-sów dotyczących stanu kształcenia na poziomie studiów prawniczych. W związku z tym podjęte zo-stały działania mające na celu zestawienie danych odnoszących się do ilości i jakości (formy) zajęć prowadzonych z przedmiotu kryminalistyka na polskich uczelniach oraz aplikacjach prawniczych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.