• Koncepcja zamiany odpowiedzialności za wykroczenia w odpowiedzialność administracyjną

Koncepcja zamiany odpowiedzialności za wykroczenia w odpowiedzialność administracyjną

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.64
Anna Płońska
Google Scholar Anna Płońska
Publikacja:

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z leżącą na styku prawa o wykrocze-niach i prawa administracyjnego koncepcją konwersji, będącej zabiegiem ustawodawcy mającym na celu przekształcanie wykroczeń w naruszenia prawa polegające na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (tak zwane delikty administracyjne). Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotne problemy związane z zamianą odpowiedzialności za wykroczenia w odpowiedzial-ność administracyjną oraz podkreślenie potrzeby wprowadzenia odrębnej regulacji prawnej dotyczą-cej zasad odpowiedzialności za delikty administracyjne.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.