• Wstrzymanie wykonania orzeczenia w postępowaniu karnym

Wstrzymanie wykonania orzeczenia w postępowaniu karnym

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.63
Krzysztof Nowicki
Google Scholar Krzysztof Nowicki
Publikacja:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki związanej z wykonalno-ścią orzeczenia w postępowaniu karnym. Zagadnienia te niewątpliwie pełnią bardzo istotną funkcję, wpływając na realizację celów procesu oraz na sytuację prawną jego uczestników. Aby osiągnąć wskazany cel, niezbędne jest przedstawienie regulacji określających zasady kierowania rozstrzy-gnięć karnych do wykonania oraz wskazanie w tym zakresie wyjątków przewidzianych w usta-wie. Konieczna jest również ocena funkcjonujących rozwiązań. Przedstawione zostały zagadnienia związane z wykonywaniem części orzeczeń w toku procesu karnego oraz kwestie odnoszące się do czynności podejmowanych po jego zakończeniu. W celu przedstawiania pełnego obrazu omawianej problematyki poddano analizie zagadnienia związane z ostatnimi nowelizacjami kodeksu karnego wykonawczego odnoszącymi się do wykonalności orzeczeń.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.