• Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jako sankcja za unikanie opodatkowania

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jako sankcja za unikanie opodatkowania

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.46
Katarzyna Kopyściańska
Google Scholar Katarzyna Kopyściańska
Publikacja:

Abstrakt

Jedną z dominujących form tak zwanego oporu podatkowego jest unikanie opodatkowania polegające na wykorzystywaniu legalnych metod minimalizacji obciążenia podatkowego. Z punktu widzenia podatnika działaniem racjonalnym jest zachowanie, które prowadzi do minimalizacji ob-ciążenia podatkowego. W konsekwencji uwaga ustawodawców skupia się na prze ciwdziałaniu opi-sanym tendencjom poprzez wykorzystywanie uregulowań międzynarodowego prawa po datkowego, jak również w drodze wprowadzania wewnętrznych przepisów mających na celu przeciwdziała-nie unikaniu opodatkowania. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie regulacji dotyczą-cych dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz w Ordynacji podatkowej określanych jako sankcje podatkowe, których podstawowym celem jest zapobieżenie unikaniu opodatkowania.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.