• Centrum usług społecznych jako forma organizacyjna administracji świadczącej

Centrum usług społecznych jako forma organizacyjna administracji świadczącej

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.37
Marcin Miemiec
Google Scholar Marcin Miemiec
Publikacja:

Abstrakt

Centrum usług społecznych wprowadzono do porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Jest to jednost-ka organizacyjna tworzona fakultatywnie przez radę gminy, świadcząca usługi społeczne wykraczające poza zakres pomocy społecznej, wykonywane dotychczas w gminie przez różne podmioty, szczególnie przez ośrodek pomocy społecznej, a także przejęte od powiatu na podstawie porozumienia. Regułą jest tworzenie centrum przez przekształcenie gminnego ośrodka pomocy społecznej i świadczenie przez centrum usług na obszarze jednej gminy. Centrum może być także utworzone jako nowa jednostka organizacyjna gminy lub większej liczby gmin, powołana do świadczenia usług na tym terytorium. W tym zakresie ustawa ma charakter porządkujący, ponieważ nawiązuje bądź odsyła do obowiązującej regulacji prawnej innych ustaw. Do zakresu zadań centrum usług społecznych należy także koordy-nacja usług społecznych świadczonych przez inne podmioty na obszarze jego działania. W tym celu ustawa wprowadza mechanizmy prawne umożliwiające wykonywanie tej funkcji, szczególnie takie, jak programowanie usług społecznych czy planowanie organizowania społeczności lokalnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.