• Zasady organizacji i działania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Wybrane aspekty porządku instytucjonalnego w sektorze łączności elektronicznej

Zasady organizacji i działania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Wybrane aspekty porządku instytucjonalnego w sektorze łączności elektronicznej

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.26
Wojciech Szydło
Google Scholar Wojciech Szydło
Publikacja:

Abstrakt

Podstawowym zadaniem Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Body of European Regulators in Electronic Communications — BEREC) jest doradzanie Komisji Europejskiej oraz organom regulacyjnym krajów członkowskich wchodzącym w jego skład, a po-nadto wspieranie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach dotyczących stosowania unijnych ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej. Jego działalność pozwala zapewnić uczci-wą konkurencję i spójność regulacji na rynku wewnętrznym w dziedzinie łączności elektronicznej, z korzyścią dla europejskich konsumentów. Obecnie BEREC ma status niezależnego organu regula-cyjnego, skupiającego w swej strukturze decyzyjnej krajowe organy regulacyjne, czerpiąc w swojej działalności z ich wiedzy eksperckiej i doświadczeń regulacyjnych. Jakkolwiek regulacja w sektorze telekomunikacyjnym w dalszym ciągu leży w gestii krajowych organów regulacyjnych, ponieważ to one są najbliżej rynków, które mogą lepiej regulować.
W artykule zostały omówione zasady organizacji oraz funkcjonowania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej w kontekście zgodności przepisów regulujących jego dzia-łalność z zasadami dobrego zarządzania jako wartościami administracyjnymi i organizacyjnymi, które powinny determinować sposób korzystania przez instytucje unijne z uprawnień udzielonych im przez obywateli. W tekście zwrócono także uwagę na planowaną kompleksową reformę regu-lacji w sektorze łączności telekomunikacyjnej jako niezwykle ambitny projekt w ramach strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.