• Konstrukcja i treść konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej — wskazówki dla ustawodawcy

Konstrukcja i treść konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej — wskazówki dla ustawodawcy

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.18
Łukasz Żukowski
Google Scholar Łukasz Żukowski
Publikacja:

Abstrakt

Zasada społecznej gospodarki rynkowej jest nową w polskim konstytucjonalizmie zasadą, determinującą ustrój gospodarczy RP. Jej rola polega przede wszystkim na wskazaniu zespołu war-tości określających granicę dla niewątpliwie szerokiej swobody ustawodawcy zwykłego w zakre-sie wyboru szczegółowych rozwiązań konstruujących porządek gospodarczy państwa. Jako zasada konstytucyjna stanowi także wytyczną interpretacyjną do wykładni dalszych, szczegółowych prze-pisów ustawy zasadniczej. Specyfika omawianej zasady opiera się natomiast na jej wielostopniowej konstrukcji, polegającej na ustanowieniu ogólnej zasady społecznej gospodarki rynkowej, a następ-nie wypełnieniu jej treścią przez kolejne szczegółowe zasady konstytucyjne, a zwłaszcza zasadę wolności działalności gospodarczej oraz zasadę ochrony własności.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.