• Kilka uwag o poszerzaniu zakresu merytorycznych kompetencji sądów administracyjnych w świetle art. 184 Konstytucji i konstytucyjnej zasady podziału władz

Kilka uwag o poszerzaniu zakresu merytorycznych kompetencji sądów administracyjnych w świetle art. 184 Konstytucji i konstytucyjnej zasady podziału władz

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.14
Marta Kłopocka-Jasińska
Google Scholar Marta Kłopocka-Jasińska
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie możliwości poszerzania zakresu kompetencji są-dów administracyjnych do merytorycznego orzekania, analizowane w świetle regulacji konstytu-cyjnej. Przeciwko wyposażeniu sądów administracyjnych w kompetencje do rozstrzygania spraw administracyjnych w szerszym niż dotychczas zakresie podnoszone są argumenty, że jest to nie-zgodne z konstytucyjnym pojęciem „kontroli” zawartym w art. 184 Konstytucji oraz konstytucyjną zasadą podziału władz. Analizując te kwestie, autorka prezentuje stanowisko odmienne, wskazując, że art. 184 Konstytucji nie można rozpatrywać w oderwaniu od art. 45 ustawy zasadniczej i prze-widzianych tam gwarancji, co wpływa na sposób jego interpretacji. Z kolei odnosząc się do zasa-dy podziału władz, uważa, że należy uwzględniać jej cel, którym jest przede wszystkim ochrona praw człowieka, oraz odwołać się do wartości konstytucyjnych, takich jak zapewnienie rzetelności i sprawności działaniu instytucji publicznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.