• Un juste équilibre. Prawo nośnikiem wartości. Przyczynek do dyskusji

Un juste équilibre. Prawo nośnikiem wartości. Przyczynek do dyskusji

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.8
Robert Stefanicki
Google Scholar Robert Stefanicki
Publikacja:

Abstrakt

Prawo powinno uosabiać uznawane przez daną społeczność wartości. Materialny wymóg praworządności odnosi się do zawartości pryncypiów, walorów konstruowanych na podstawie kryte-riów aksjologicznych i prakseologicznych przedmiotowych norm. W responsywnym podejściu cho-dzi o racjonalne i wybiórcze sięganie do sygnałów płynących z otoczenia prawa, jego dyskursywnej otwartości połączonej z adekwatną edukacją adeptów jurydycznych profesji w zakresie tytułowej problematyki. Ewolucyjnie dokonujący się rozwój refleksyjnego podejścia do prawa, z jego otwar-tością na wymiar etyczny, może utorować drogę do postrzegania godności jednostki w kategorii samoistnego wzorca i podstawy skargi konstytucyjnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.