Artykuły:
Cele izolacji penitencjarnej w perspektywie odrzucenia idei przymusowej resocjalizacji
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 117 - 129
Pobierz artykuł PDF
Podstawy prawne realizacji prawa do wolności religijnej w warunkach izolacji penitencjarnej. Rozważania na marginesie dyskusji o zjawisku multikulturowości populacji więziennej
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 251 - 264
Pobierz artykuł PDF
Obowiązek informowania pokrzywdzonego o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego — uwagi na tle stosowania art. 168a k.k.w.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011, Strony 221 - 233
Pobierz artykuł PDF
Wybrane problemy związane ze stosowaniem i wykonywaniem tymczasowego aresztowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 26, 2010, Strony 153 - 171
Pobierz artykuł PDF
Kwestia stosowania przymusu bezpośredniego oraz leczniczego w trakcie wykonywania leczniczych środków zabezpieczających
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 2009, Strony 213 - 219
Pobierz artykuł PDF
Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008, Strony 137 - 146
Pobierz artykuł PDF
Skazani-rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmi
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 28, 2012, Strony 187 - 202
Pobierz artykuł PDF
Wybrane problemy związane z umieszczeniem skazanego w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności w trybie art. 96 § 2 k.k.w.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 22, 2008, Strony 159 - 174
Pobierz artykuł PDF
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a prawo do korespondencji skazanego i tymczasowo aresztowanego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 147 - 172
Pobierz artykuł PDF
Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności. Część I art. 144 k.k.w.–art. 145 k.k.w.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 199 - 218
Pobierz artykuł PDF
Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności. Część II art. 146 k.k.w.–art. 149 k.k.w.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, Strony 191 - 206
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Małgorzata Szwejkowska, Skazani z  zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i  kryminologiczne, Olsztyn 2013
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 31, 2014, Strony 169 - 176
Pobierz artykuł PDF
Kształtowanie się polskiego modelu wykonywania tymczasowego aresztowania w latach 1945−1969
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 32, 2014, Strony 81 - 99
Pobierz artykuł PDF
Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych. Tymczasowy element zmian w  prawie czy może ich nieunikniona perspektywa?
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, Strony 197 - 214
Pobierz artykuł PDF
Contemporary challenges in the work of court probation officer for adults. Critical recognition from the perspective of the Polish experience
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 34, 2014, Strony 81 - 90
Pobierz artykuł PDF
Key problems relating to the enforcement of restriction of liberty in Poland. Remarks in the context of changes in criminal enforcement law
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 2015, Strony 105 - 114
Pobierz artykuł PDF
Wybrane problemy klasyfikacji penitencjarnej w percepcji personelu specjalistycznego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 53, 2019, Strony 91 - 108
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 9-11
Pobierz artykuł PDF
Ocena i perspektywy rozwoju systemu terapeutycznego wykonywania kary pozbawienia wolności
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 67-83
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Nowa kodyfikacja prawa karnego , Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z zakresu prawa karnego wykonawczego
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 125-133
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Sexual offenders register. A tool of additional repression or an element of rational defense for the local community?
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 135-145
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF