Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

Tytuł "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" – wydawany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – ukazuje się nieprzerwanie od 1997 r. Redaktorem naukowym tej cyklicznej publikacji od momentu jej powstania aż do 2011 r. był prof. zw. dr hab. Leszek Bogunia. Obecnie funkcję tę pełni dr hab. Tomasz Kalisz.

"Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" od lat pełni funkcję ważnego forum wymiany myśli naukowej w zakresie szeroko rozumianych nauk penalnych. Publikacja ta jest pismem naukowym, będącym przestrzenią ożywionej dyskusji i rzeczowej wymiany myśli, doświadczeń oraz komentarzy przedstawicieli nauki i praktyki prawniczej. Treść prezentowanych w serii artykułów koncentruje się na problematyce zwalczania przestępczości. Autorzy opracowań zawartych w "Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego" prezentują rozważania dotyczące głównych nurtów skodyfikowanego w 1997 r. (na nowo) prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, prawa karnego wykonawczego, a także od 1999 r. prawa karnego skarbowego. W serii są poruszane także aspekty kryminologiczne zjawiska przestępczości, uwagi z zakresu kryminalistyki, problematyka prawa o wykroczeniach i kwestie międzynarodowych (europejskich) standardów i zasad współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i zwalczania przestępczości.

Opracowania i studia kierowane do "Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego" są oceniane pod kątem problematyki, której dotyczą, a następnie kierowane do jednego z czterech paneli tematycznych (1. Prawo karne materialne, 2. Prawo karne procesowe, 3. Prawo karne wykonawcze, 4. Nauki pokrewne). Na łamach serii publikowali i publikują swoje rozprawy zarówno badacze o uznanym dorobku, jak i młodzi przedstawiciele doktryny prawa karnego. W ciągu ostatnich 16 lat przygotowano i oddana do rąk Czytelników już 29 tomów tego tytułu. W praktyce oznacza to opublikowanie przeszło 500 artykułów naukowych.

Abstrakty artykułów opublikowanych w Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także - na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH - w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

                                        

 

 

New Codification of the Criminal Law

 

A scientific quarterly “Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” (New Criminal Law Codification) -has been published by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw since 1997.

Our quarterly is an important forum for the exchange of scientific ideas in the field of penal sciences. The analysis of the most recent issues of the doctrine and practice of broadly defined criminal law and criminal proceedings is a distinctive and long respected profile of the quarterly. The thematically coherent program and substantive content highly evaluated in terms of the quality of the presented papers are a constant determinant of the work on the subsequent volumes of the Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. The subjects discussed also concern criminological aspects of crime, forensic science, the law concerning offences and the issues related to international (European) standards and principles of cooperation in the field of justice and combating crime.

All the published studies are subject to review described on the website of the quarterly.

Abstracts of articles published in the Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego can be found in the database of the Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) (Scientific Journals on the Web) (CNS), and - under the relevant contract between WUWr and CEJSH - in the database of The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego as a specialized scientific quarterly, also exists in the electronic space.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: nkp.wuwr.pl

Format A5

ISSN: 2084-5065